Twoje dane są z nami bezpieczne!

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Dorota Bukowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą IT Serwis Dorota Bukowska, ul. Pocztowa 4 (21 – 300 Radzyń Podlaski), NIP: 5381696655, REGON: 060567119, EDG: 4134/2010, (dalej również jako ,,ADO”).

Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 83 352 12 15, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail:it-serwis@mediasystem-tdi.pl) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

ADO przetwarza dane wskazane w formularzu, tj.: imię, nazwisko, adres, numer PESEL lub NIP, REGON oraz dane kontaktowe takie jak numer telefonu i adres e-mail.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • Windykacja należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • Obroną przed roszczeniami Użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • Marketingu własnych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 • Obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 • Wykonywania usług na zlecenie klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 • Wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO w zw. z art. 112 ustawy o podatku towarów i usług oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 • Realizacji próśb użytkowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 • W przypadku Twojej uprzedniej zgody, kontaktu telefonicznego na podany w formularzu numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – twoja zgoda.);
 • W przypadku Twojej zgody, przesyłania informacji handlowej w zakresie usług i usług powiązanych na podany w formularzu adres mail (podstawa prawna – art.6 ust 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – Twoja zgoda.);

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy: biuro rachunkowe, przedsiębiorcy świadczący usługi kurierskie. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 • dane znajdujące się na fakturze oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);;
 • dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku.;

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO, w przypadkach prawem przewidzianych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług drogą elektroniczną.

Informacje dodatkowe

 • ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
 • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.